کنفرانس بین‌المللی متافیزیک، علیت و آزادی برگزار می‌شود