در جستجوی حقیقت نهفته در سیاست/ فدایی مهربانی مهمان «چراغ مطالعه»