نشست اساطیر مذهب شینتو باتأکید بر افسانه‌های آفرینش برگزار می شود