چرا سلیمانی چنین جایگاه ژرفی در درون فرد ایرانی یافته بود؟