اهمیت آموزش تاریخ جهان و تاریخ تمدن غرب در تقویت هویت دینی وملی