کنفرانس بین‌المللی کوالیا و علیت ذهنی برگزار می شود