سمیعی: "احضاریه" مؤذنی با ترسیم تجدید زندگی در پیاده‌روی اربعین تأویل آن را گفته است