باوجود تهدیدها و توطئه‌ها، مردم پرشورتر از سال گذشته در پیاده‌روی اربعین شرکت کردند