پدیده «راهپیمایی» از نگاه ۲۰ روحانی؛ چراغی بر فراز راه