مجموعه «تأملات نابهنگام در بازار کتاب ایران» منتشر شد