کنفرانس بین‌المللی مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیکی برگزار می شود