صلح یک مفهوم شاعرانه و زیبایی شناسانه نیست/ بلبشو در وضعیت ناصلح