انتظار فرج یک تکلیف است/ سیمای انتظار در مبانی دینی