مرا عهدی است با جانان/ اربعین؛ جلوه ای از مراتب ظهور امام عصر(عج)