سردرگمی غرب در ارتباط با جهان از نگاه "مارتین هَیْدِگِر" + فیلم