گشایش بخش مطالعات فقه جعفری و شافعی در دانشگاه رادن فتح