همایش «وحدت دین و سنت تضمین آینده ملت است» برگزار شد