نشست «تعاملات علمی دانشگاهی ایران و سوریه» برگزار می شود