اربعین نمادی قدرتمند برای اعلام آمادگی سراسری طلب ظهور است