انتشار هشتاد و دومین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان(روشنا)