امام حسین(ع) به ما آموخت حقیقت نباید مورد معامله و سازش قرار گیرد