نخستین جشنواره ملی نشر کتاب دانشگاهی برگزار می شود