انتشار کتابچه راهنما برای گفت‌وگوی بین‌مذهبی مسیحیان و مسلمانان