برگزیدگان سیزدهمین آیین نوگلان حسینی تجلیل می شوند