شیعیان، عشق را در صحنه پرشکوه راهپیمایی اربعین متجلی کرده اند