آلمانی‌ها هنوز نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی دیدگاهی منفی دارند