پرونده "از دولت دینی تا دولت مدرن"|دولت مدرن با وحی در تعارض اساسی است