نشست علمی اندیشه های قرآنی چهارمین شهید محراب برگزار شد