نشست علمی نقد کتاب مأخذشناسی جامع فقه اسلامی برگزار می شود