تشییع پیکر دو روحانی که در مسیر بازگشت اربعین فوت کردند