کنفرانس «امتیاز و موقعیت: قرون وسطی» برگزار می شود