جلسه پنجم از سلسله نشستهای مسئله فرهنگ برگزار می شود