اجرای هرچه بیشتر عدل اصل اساسی در اندیشه امام خمینی(ره) است