سرنوشت پسری که با نذر برای آزردن زائران امام‌حسین (ع) متولد شد!