راه اندازی سازمان مدارس وقفی/ افزایش سهم وقف در بهداشت و درمان