همایش «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی» برگزار می شود