پلورالیزم مطلق به تأیید خرافه و ادیان باطل می انجامد/ نظریه پلورالیزم انتقادی