نظرم نسبت به انقلاب تغییری نکرده است/ جامعه دینی، آن‌گاه علم دینی