امیرالمؤمنین(ع) خودش را وقف خدمت به پیامبر(ص) کرده بود