جان جهانیان ز جهان می‌کند سفر؛ چرا پیامبر در خانه‌اش دفن شد؟