کرسی توجه و تأکید بر عرفان و معنویت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب