برکات و ثمرات عصر ظهور در روایاتی از پیامبر(ص) و امام حسن(ع)