بررسی موضع قاطع و صریح امام حسن(ع) در برابر دشمنان/ چه کسانی امام حسن(ع) را مجبور به صلح کردند؟