روایت «شمس تبریزی» از عاشقی که معشوقش را ندید و هنگامی رسید که «او» فوت کرده بود