آثار پیاده روی اربعین قابل مقایسه با هیچ اقدام فرهنگی دیگر نیست