کنفرانس بین‌المللی فلسفه هگل و فلسفه تاریخ برگزار می شود