عادل کسی است که بر مدار امام حرکت می کند/ حدود، فرع بر امام هستند