جایگاه پرفراز پیامبر(ص) نزد اروپاییان و ظرفیت تمدنی آن