سلسله نشست «از سکوی قهرمانی بالا رویم» برگزار می شود