هدف پیامبر(ص) اقامه حکومت بود/ قرارداد مدینه در سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)